საქართველოს კონსტიტუცია.მუხლი 41
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. თავი III -ინფორმაციის თავისუფლება

სსიპ,, ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის 2012 წლის 25 აპრილის N52 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის” დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება #52 2012 წლის 25 აპრილი ქ.თბილისი

სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის” შრომის შინაგანაწესის დამტკიცების თაობაზე 2013 წლის 29 ოქტომბრის #64 ბრძანება

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის საშტატო განრიგით განსაზღვრული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატების მიმართ წასაყენებელი მოთხოვნების და საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 2013 წლის 18 ნოემბრის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების დამტიკცების შესახებ 2013 წლის 18 ნოემბრის #73 ბრძანება