სტრუქტურა 2017 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017 წლის III კვარტალი

 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად გიგა გაბელაიას დანიშვნის შესახებ
სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი გიგა გაბელაია
3.3 დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში
3.3 დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2014 წლის IV კვარტალი
3.3 დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში
სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის” უფროსი ნუგზარ კევლიშვილი
3.1 სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ კონკურსში გამარჯვებულთა სია
სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის” უფროსის მოადგილე ნინო ვადაჭკორია
სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის” უფროსის მოადგილე ზურაბ ცოფურაშვილი
სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის” შრომის შინაგანაწესის დამტკიცების თაობაზე 2013 წლის 29 ოქტომბრის #64 ბრძანება
სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის” დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება #52 2012 წლის 25 აპრილი ქ.თბილისი