საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველასთვის ხელმისაწვდომია, გარდა სახელმწიფო, კომერციულ და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა.
საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით განცხადებას.
საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყოვნებლივ ან კანონით დადგენილ შემთხვევებში არაუგვიანეს 10 დღისა.
მოქალაქეს უფლება აქვს აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა (ასლი, ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია) თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.

საქართველოს კონსტიტუცია
მუხლი 41

1. საქართველოს ყოველ მოქალაქეს უფლება აქვს კანონით დადგენილი წესით გაეცნოს სახელმწიფო დაწესებულებებში მასზე არსებულ ინფორმაციას, აგრეთვე იქ არსებულ ოფიციალურ დოკუმენტებს, თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას.
2. ოფიციალურ ჩანაწერებში არსებული ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია ადამიანის ჯანმრთელობასთან, მის ფინანსებთან ან სხვა კერძო საკითხებთან, არავისთვის არ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი თვით ამ ადამიანის თანხმობის გარეშე, გარდა კანონით დადგენილი შემთხვევებისა, როდესაც ეს აუცილებელია სახელმწიფო უშიშროების ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ჯანმრთელობის, სხვათა უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად.

 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა და ელექტრონული ფორმით გაცემის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

 

პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი

ეკა კალაძე

ტელ:577 942 249

ელ.ფოსტა:ekaladze@cync.ge

სსიპ„ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ 2014 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის დებულებების შესრულების თაობაზე
სსიპ„ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ 2014 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის დებულებების შესრულების თაობაზე
სსიპ„ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ 2014 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის დებულებების შესრულების თაობაზე
2.2 სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა და ელექტრონული ფორმით გაცემის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის თაობაზე 2014 წლის 19 მაისის #20 ბრძანება
საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს # 219 დადგენილება
საქართველოს კონსტიტუცია.მუხლი 41
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. თავი III -ინფორმაციის თავისუფლება
სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა და ელექტრონული ფორმით გაცემის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის თაობაზე 2013 წლის 29 ნოემბრის #80 ბრძანება
სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის თაობაზე 2013 წლის 29 ნოემბრის #81 ბრძანება
სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ 2013 წელს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნასთან დაკავშირებით.რეესტრი
სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ 2013 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტს
სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ 2013 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს
სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ 2013 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ. საქართველოს პარლამენტს
ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ
ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა