3,1 სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრობის ეროვნულ ცენტრში“ გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის” საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის, აღნიშნული კომისიის სამდივნოს და საპრეტენზიო კომისიის შექმნის შესახებ 2013 წლის 18 ნოემბრის # 72 ბრძანებაში ცვლილების თაობაზე 2013წლის 24 დეკემბრის #90 ბრძანება
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის საშტატო განრიგით განსაზღვრული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატების მიმართ წასაყენებელი მოთხოვნების და საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 2013 წლის 18 ნოემბრის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების დამტიკცების შესახებ 2013 წლის 18 ნოემბრის #73 ბრძანება
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სსიპ “ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის” საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის, აღნიშნული კომისიის სამდივნოს და საპრეტენზიო კომისიის შექმნის შესახებ 2013 წლის 18 ნოემბრის # 72 ბრძანება