საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის

ბრძანება №01/105

2017 წლის 20 იანვარი ქ. თბილისი

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ

 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის  საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 ნოემბრის №637 დადგენილების პირველი მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, მე-4 პუნქტის და  მე-6 პუნქტის თანახმად, ვბრძანებ:

მუხლი 1

დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის თანდართული დებულება.

მუხლი 2

ამ ბრძანების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის 2016 წლის 19 თებერვლის №01/209 ბრძანება (სსმ, ვებგვერდი, 22.02.2016 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 040030000.22.055.016056).

მუხლი 3

ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2017 წლის 3 თებერვლიდან.

 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის

საქმეთა მინისტრი                                                                 ტარიელ ხეჩიკაშვილი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის დებულება

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 

 1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი (შემდგომში – ცენტრი) შექმნილია „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე.
 2. ცენტრი წარმოადგენს „საქართველოს ბავშვთა ფედერაციის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 14 აპრილის №139 ბრძანებულებით შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ბავშვთა ფედერაციის უფლებამონაცვლეს.
 3. ცენტრი არის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს (შემდგომში – სამინისტრო) სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელზეც სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სამინისტრო. (განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება 28.12.2017 N 208/ნ)
 4. ცენტრს აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, ბეჭედი საკუთარი დასახელებით, ანგარიში ხაზინაში და სხვა ანგარიშები (მათ შორის, სავალუტო) საქართველოს საბანკო დაწესებულებებში და იურიდიული პირისათვის დამახასიათებელი სხვა რეკვიზიტები.
 5. ცენტრი საკუთარი სახელით განახორციელებს თავის უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარიგებებს, თავისი სახელით გამოდის მესამე პირებთან ურთიერთობებში, ასევე სასამართლოში მოსარჩელედ, მოპასუხედ ან მესამე მხარედ.
 6. ცენტრის სრული დასახელებაა – „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“ (შემოკლებული დასახელება „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“).
 7. ცენტრის იურიდიული მისამართია: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №76ბ.
 8. ცენტრი შექმნილია განუსაზღვრელი ვადით.

 

მუხლი 2. ცენტრის მიზნები, ფუნქციები და საქმიანობის მიმართულებები 

 1. ცენტრის მიზნებია:

ა) სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის ძირითად მიმართულებათა შესაბამისად საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა;

ბ) ბავშვებთან და ახალგაზრდობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე საერთაშორისო ურთიერთობებისა და თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობა;

გ) ბავშვებსა და ახალგაზრდებში პატრიოტული ღირებულებების გაღრმავება, გარემოს დაცვის, სამოქალაქო ფასეულობების, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია;

დ) ბავშვებისა და ახალგაზრდობის პრობლემების გადაჭრისათვის განკუთვნილი სახელმწიფო პროგრამების პროექტების მომზადება და მათ განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება;

ე) განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ჯგუფებზე (იძულებით გადაადგილებული პირები, ლტოლვილები, მზრუნველობამოკლებული ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და სხვ.) ზრუნვის ხელშეწყობა, შესაბამისი პროგრამებისა და ინფრასტრუქტურის მომზადების გზით;

ვ) განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა;

ზ) საინიციატივო ჯგუფებისათვის ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელებაში დახმარების აღმოჩენა, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრების, პროფილური კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა;

თ) ბავშვებისა და ახალგაზრდობისათვის თავისუფალი დროის ორგანიზება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა;

ი) ბავშვთა და ახალგაზრდულ კავშირებს შორის ურთიერთობის განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიზნით აკადემიური, შემეცნებითი, კულტურული, გასართობი და სხვა ღონისძიებათა ორგანიზება, ბავშვთა და ახალგაზრდობის საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობათა განვითარების ხელშეწყობა;

კ) ბავშვებისა და ახალგაზრდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების ეროვნული და საერთაშორისო პროგრამების განხორციელება (მათ შორის ბანაკების მოწყობა), ბავშვთა და ახალგაზრდული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა;

ლ) ახალგაზრდებში აქტიური მოქალაქეობის, სოლიდარობის, ტოლერანტობისა და ევროპული თანამშრომლობის პოპულარიზაცია;

მ) სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების მიზნით, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებებთან თანამშრომლობა.

 1. ცენტრი, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად:

ა) ახორციელებს თავისი კომპეტენციის შესაბამის საქმიანობას, დამოუკიდებლად შეიმუშავებს, ამტკიცებს ამ საქმიანობის ეფექტურად განხორციელებისათვის საჭირო პროექტებსა და პროგრამებს, სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, მონაწილეობას იღებს სახელმწიფო-საბავშვო და ახალგაზრდული პოლიტიკის პრიორიტეტების დასახვაში და ამ მიზნით ახორციელებს საკონსულტაციო, საორგანიზაციო და სხვა სახის საქმიანობას;

ბ) მასობრივ საინფორმაციო საშულებებსა და სოციალურ მედიასთან თანამშრომლობით პოპულარიზაციას უწევს საკუთარ საქმიანობას როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ, ხელს უწყობს საქართველოში მცხოვრები ახალგაზრდების დამეგობრებას უცხოელ თანატოლებთან, მათ შორის, ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან და ამ მიზნით ახორციელებს გაცვლით პროგრამებს;

გ) ახალგაზრდობის შემეცნებითი განვითარების მიზნით, გამოსცემს სხვადასხვა სახის პერიოდულ ან/და ერთჯერად გამოცემებს;

დ) ავითარებს ურთიერთობებს ბავშვთა და ახალგაზრდობის საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო და საქართველოში მოქმედ ორგანიზაციებთან, კლუბებთან, საჭიროების შემთხვევაში დებს მათთან ხელშეკრულებებსა და მემორანდუმებს, აწარმოებს ქსელურ მუშაობას საქართველოს რეგიონებსა და კონფლიქტურ ზონაში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან;

ე) ატარებს ინტელექტუალურ, შემეცნებით, კულტურულ, სპორტულ და სხვა სახის კონკურსებს და დადგენილი წესის თანახმად გადასცემს შესაბამის პირებს მატერიალური ან/და არამატერიალური სახის პრიზებს;

ვ) ახორციელებს საერთაშორისო გაცვლით კულტურულ და საგანმანათლებლო პროგრამებს;

ზ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად წარმართავს დამხმარე სახის სამეურნეო საქმიანობას (მაგრამ არსებითად არ უნდა გადავიდეს სამეწარმეო საქმიანობაზე), რის შედეგადაც მიღებული შემოსავალი ხმარდება ცენტრის მიზნებისა და ამოცანების განხორციელებას.

 1. სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს თანხმობით, ცენტრი უფლებამოსილია დააფუძნოს კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობიდან გამომდინარე, მიღებული შემოსავალი/დივიდენდები გამოიყენება ცენტრის მიზნებისა და ფუნქციების განხორციელებისათვის.
 2. ცენტრის სარგებლობაში არსებული შენობა-ნაგებობის ფართში სხვადასხვა სახის ღონისძიებების გამართვისათვის, ცენტრს უფლება აქვს შემოიღოს როგორც ერთჯერადი, ისე არაერთჯერადი ფასიანი მომსახურება, რის შედეგადაც მიღებული შემოსავალი მოხმარდება ცენტრის მიზნებისა და ამოცანების განხორციელებას.
 3. ცენტრი უფლებამოსილია, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობა.

 

მუხლი 3. ცენტრის მართვა 

 1. ცენტრის მართვას ახორციელებს ცენტრის უფროსი (შემდგომში – უფროსი), რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი (შემდგომში – მინისტრი). (განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება 28.12.2017 N 208/ნ)
 2. ცენტრის უფროსი:

ა) ახორციელებს ცენტრის მართვას და წარმოადგენს ცენტრს მესამე პირებთან ურთიერთობაში;

ბ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს ცენტრის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ თანამშრომლებს, განსაზღვრავს მათი თანამდებობრივი სარგოს ოდენობას;

გ) საქართველოს შრომის კოდექსით დადგენილი წესით, აფორმებს შრომით ხელშეკრულებებს ცენტრის თანამშრომლებსა და საჭიროებისამებრ დროებით მოწვეულ სპეციალისტებთან;

დ) ანაწილებს მოვალეობებს ცენტრის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ სათანადო მითითებებსა და დავალებებს, აკონტროლებს ცენტრის თანამშრომელთა მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებას, ამტკიცებს ცენტრის შინაგანაწესს;

ე) სამინისტროსთან შეთანხმებით, ამტკიცებს ცენტრის საშტატო განრიგსა და სახელფასო ფონდს;

ვ) უფლებამოსილია, თანამშრომელთა მიმართ გამოიყენოს წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომები;

ზ) უფლებამოსილია, მოახდინოს მისთვის კანონმდებლობით მინიჭებული ცალკეული უფლებამოსილებების, მათ შორის, ფინანსური საქმიანობის განხორციელების, დოკუმენტაციაზე ხელმოწერისა და წარმომადგენლობის, თანამშრომლის მივლინებაში ან/და შვებულებაში გაშვების უფლებამოსილების დელეგირება;

თ) კომპეტენციის ფარგლებში, გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს, ამზადებს პროექტს ცენტრის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ;

ი) ამტკიცებს ამ დებულების მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ფასიანი მომსახურების განაკვეთებს;

კ) ახორციელებს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

 1. ცენტრის უფროსს ჰყავს ორი მოადგილე, რომლებსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს ცენტრის უფროსი. მოადგილეების ფუნქცია-მოვალეობებს და საკურაციო სფეროებს განსაზღვრავს ცენტრის უფროსი.
 2. ცენტრის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში მის მოვალეობებს ასრულებს, ცენტრის უფროსის დავალებით, ერთ-ერთი მოადგილე. მოადგილეების არყოფნის შემთხვევაში − ერთ-ერთი სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი.
 3. ცენტრის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს ხელმძღვანელობენ სტრუქტურული ქვედანაყოფების უფროსები, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს ცენტრის უფროსი.
 4. სტრუქტურული ქვედანაყოფის უფროსი ანგარიშვალდებულია უფროსის ან/და უფროსის მოადგილის წინაშე, საკურაციო კუთვნილების შესაბამისად.
 5. სტრუქტურული ქვედანაყოფის უფროსი, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში:

ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობას;

ბ) წარმოადგენს სტრუქტურულ ქვედანაყოფს მასზე დაკისრებული უფლება-მოვალეობების განხორციელებისას;

გ) წარუდგენს წინადადებებს ცენტრის უფროსს ან/და უფროსის მოადგილეებს ცალკეული საკითხების მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის მიზნით;

დ) წარუდგენს ცენტრის უფროსს წინადადებებს სტრუქტურული ქვედანაყოფების თანამშრომელთა წახალისებისა და მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ;

ე) ასრულებს ცენტრის უფროსის და/ან უფროსის მოადგილეების ცალკეულ მითითებებსა და დავალებებს.

 

მუხლი 4. ცენტრის სტრუქტურა 

 1. ცენტრში შემავალი სტრუქტურული ქვედანაყოფებია:

ა) ცენტრის აპარატი;

ბ) საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური;

გ) იურიდიული სამსახური;

დ) ადმინისტრაციული დეპარტამენტი;

ე) პროგრამების მართვის დეპარტამენტი.

 

მუხლი 5. ცენტრში შემავალი სტრუქტურული ქვედანაყოფების ფუნქციები და ამოცანები 

 1. ცენტრის აპარატი:

ა) ცენტრის უფროსის ორგანიზაციული და ადმინისტრაციული საქმიანობის უზრუნველყოფა;

ბ) ცენტრის უფროსის  მიერ დანიშნული  თათბირების ან/და შეხვედრების გამართვის ორგანიზება და  ოქმის წარმოება;

გ) ელექტრონული პროგრამების ადმინისტრირება, ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროექტების განხორციელება;

დ) ინფორმაციის მართვის სისტემების შექმნა;

ე) ტექნიკასა და მომხმარებელს შორის არსებული პრობლემების სწრაფი აღმოფხვრა;

ვ) ცენტრს მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან, უცხო ქვეყნების შესაბამის სამთავრობო დაწესებულებებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სხვადასხვა სამინისტროებთან და შესაბამის უწყებებთან თანამშრომლობა;

ზ) უცხოეთში ცენტრის თანამშრომელთა ვიზიტების დაგეგმვა/მომზადება და საერთაშორისო ფორუმებსა და კონფერენციებზე დასწრების ორგანიზება;

თ) საერთაშორისო ხელშეკრულებების/მემორანდუმების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;

ი) შემოსული დოკუმენტების შესწავლა და პასუხების მომზადება;

კ) უზრუნველყოფს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას;

ლ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ასრულებს ცენტრის უფროსის ან/და ცენტრის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებებს.

 1. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

ა) უზრუნველყოფს საზოგადოებისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების ინფორმირებას ცენტრში მიმდინარე პროგრამების/პროექტების შესახებ;

ბ) პრესისა და საინფორმაციო სატელევიზიო გამოშვებების ანალიზის მიხედვით, ახორციელებს მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ღონისძიებების შემუშავებას;

გ) კოორდინაციას უწევს ცენტრის სტრუქტურული ქვედანაყოფების მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობას, უზრუნველყოფს მიმდინარე პროცესების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებასა და შემდგომში მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გავრცელებას;

დ) საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოფს სპეციალური სატელევიზიო პროგრამის მომზადებას;

ე) ცენტრის პროგრამების/პროექტების შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით,  გეგმავს და ახორციელებს საკომუნიკაციო კამპანიებს, ასევე არჩევს საკომუნიკაციო არხებს და შეიმუშავებს მედიაგეგმას, ახორციელებს სარეკლამო კომპანიებთან თანამშრომლობასა და შემოქმედებითი სამუშაოს ხელმძღვანელობას (სარეკლამო კონცეფციების, სცენარების, სლოგანების, დიზაინისა და ასევე სხვა მასალების შემუშავება);

ვ) ახორციელებს საკომუნიკაციო/სარეკლამო ტექსტების შექმნასა და სარეკლამო მასალების დამზადების კოორდინირებას (ბროშურები, ბუკლეტები, პოსტერები და სხვა);

ზ) ახორციელებს ცენტრის ვებგვერდის სტრუქტურისა და შინაარსის მართვას;

თ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებს ცენტრის ინფორმაციულ მხარდაჭერას;

ი) ახორციელებს ცენტრისათვის საჭირო ინფორმაციის შეგროვებას, სისტემატიზაციას და მათით დაინტერესებული სტრუქტურული ქვედანაყოფებისათვის გადამუშავებული სახით მიწოდებას;

კ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ასრულებს ცენტრის უფროსის ან/და ცენტრის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებებს.

 1. იურიდიული სამსახური:

ა) ახორციელებს ცენტრის მიმდინარე საქმიანობის სამართლებრივ უზრუნველყოფას;

ბ) უზრუნველყოფს შესაბამისი მინდობილობის საფუძველზე ცენტრის წარმომადგენლობას საქართველოს საერთო სასამართლოებში და სამართალდამცავ ორგანოებში;

გ) ცენტრის  კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებს შესაბამისი სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებას;

დ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ასრულებს ცენტრის უფროსის ან/და ცენტრის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებებს.

 1. ადმინისტრაციული დეპარტამენტი:

ა) ახორციელებს ფინანსური ანგარიშების მომზადებას, ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებას, დამხმარე სახის სამეურნეო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების, საბიუჯეტო და არასაბიუჯეტო სახსრების ოპერაციების აღრიცხვასა და კონტროლს;

ბ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ახორციელებს სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვასა და განხორციელებას;

გ) უზრუნველყოფს ცენტრის პერსონალის მართვისა და საქმისწარმოების ორგანიზაციას, მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას;

დ) ახორციელებს კორესპონდენციის საქმისწარმოებას;

ე) წარმართავს საარქივო საქმიანობას;

ვ) კომპეტენციის ფარგლებში, კანონმდებლობით დადგენილი ფორმით, ახორციელებს ცენტრში შემოსულ კორესპონდენციაზე სათანადო რეაგირებას;

ზ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ასრულებს ცენტრის უფროსის ან/და ცენტრის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებებს.

 1. პროგრამების მართვის დეპარტამენტი:

ა) ხელს უწყობს ბავშვებისა და ახალგაზრდების სპორტში ჩართულობის გაზრდასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის  დამკვიდრებას;

ბ) ხელს უწყობს ბავშვებსა და ახალგაზრდებში ხელოვნებისადმი ინტერესის გაღვივებას;

გ) ხელს უწყობს ბავშვებსა და ახალგაზრდებში შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენას, აგრეთვე, ახალგაზრდა შემოქმედთა წახალისებას;

დ) ახორციელებს დაინტერესებულ პირთათვის სათანადო განმარტებებისა და რეკომენდაციების მიცემას პროექტში ჩართვასა თუ სხვა სახით მონაწილეობასთან დაკავშირებით;

ე) წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად, უზრუნველყოფს პროგრამის/პროექტის ბენეფიციართა შერჩევას, ინფორმირებას, მობილიზებასა და კოორდინირებას;

ვ) ახორციელებს პარტნიორებთან ერთად დაგეგმილი პროგრამების/პროექტების  შეფასებასა და ადგილზე ზედამხედველობას, შესაბამის ბენეფიციართა უკუგების მიღების, ინტერვიუირების თუ შეფასების სხვა ინსტრუმენტების გამოყენების გზით;

ზ) არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, ახორციელებს მცირე და მასშტაბურ კვლევებს, მიზნობრივი და ცნობიერების ასამაღლებელი სატრენინგო მოდულების შემუშავებასა და ტრენინგების ორგანიზებას, თემატური დისკუსიების მოწყობას და შედეგების შეფასებას;

თ) სამომავლო პროგრამების/პროექტების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, უზრუნველყოფს შეფასების საფუძველზე მიღებული ინფორმაციის კატეგორიზაციას, სისტემატიზაციასა და დამუშავებას;

ი) ცენტრის პროგრამების/პროექტების განხორციელების მიზნით, განსაზღვრავს ცალკეული აქტივობისათვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური, ასევე არამატერიალური (სამუშაო, მომსახურება) რესურსის სახეობას, ოდენობას, ხარისხს;

კ) გეგმავს და ახორციელებს ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის ინტელექტუალურ თამაშებს;

ლ) უზრუნველყოფს საერთაშორისო ფორუმებში, კონფერენციებში, საერთაშორისო სასწავლო პროგრამებში, ტრენინგებსა და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეთა შერჩევასა და მონაწილეობას;

მ) ახორციელებს არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ჯგუფების სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობასა და სკოლის მოსწავლეთა თვითმმართველობების მხარდაჭერას;

ნ) სკოლის მოსწავლეთა თვითმმართველობების საქმიანობის მხარდაჭერისა და გაძლიერების მიზნით, ახორციელებს მიზნობრივი პროგრამების/პროექტების შესრულებას, ხელს უწყობს თვითმმართველობებისა და სასკოლო კლუბების აქტივობის გაზრდას, მათი ინიციატივების პრაქტიკულ რეალიზაციასა და მხარდაჭერას;

ო) ეხმარება ბავშვებსა და ახალგაზრდებს ზოგადი ცოდნის ხარისხის ამაღლებასა და დამოუკიდებელი აზროვნების ჩამოყალიბებაში;

პ) უზრუნველყოფს მოზარდთა და ახალგაზრდული ბანაკების განხორციელებას;

ჟ) ახორციელებს შშმ, იძულებით გადაადგილებულ და გსმ პირთა სხვადასხვა ჯგუფში შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებას;

რ) ხელს უწყობს სამოქალაქო აქტივობებში ჩართულობის გზით შშმ, იძულებით გადაადგილებულ და გსმ პირთა ჯგუფების ინტეგრაციას საზოგადოებაში, ,,მოხალისეობის ინსტიტუტის“ დანერგვასა და პოპულარიზაციას ბავშვებსა და ახალგაზრდებში;

ს) შშმ, იძულებით გადაადგილებულ და გსმ პირთათვის ქმნის ჩართულობის ზრდის შესაძლებლობებს მოხალისეობრივ აქტივობებში;

ტ) იწვევს ექსპერტებს შშმ, იძულებით გადაადგილებულ და გსმ პირთათვის აქტუალური საკითხების შესახებ ლექცია-სემინარების ჩასატარებლად;

უ) ახორციელებს შშმ, იძულებით გადაადგილებულ და გსმ პირთა საჭიროებების ანალიზს და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს;

ფ) შშმ, იძულებით გადაადგილებულ და გსმ პირთა ჯგუფების ჩართულობისა და ინტეგრაციისთვის, მათი სპეციფიკიდან გამომდინარე, ახდენს კონკრეტული პროგრამების/პროექტების ინიციირებასა და განხორციელებას;

ქ) შშმ, იძულებით გადაადგილებულ და გსმ პირთა ჯგუფების სამოქალაქო აქტივობებში ჩართულობის ამაღლების მიზნით, აქტიურად თანამშრომლობს შესაბამის ორგანიზაციებთან;

ღ) შშმ, იძულებით გადაადგილებულ და გსმ პირთა ჯგუფებისთვის საჭიროებებიდან გამომდინარე, ახორციელებს კონკრეტულ პროგრამებს/პროექტებს;

ყ) პოპულარიზაციას უწევს შშმ, იძულებით გადაადგილებულ და გსმ პირთა  ინიციატივებს საზოგადოებაში;

შ) შშმ, იძულებით გადაადგილებულ და გსმ პირთა შორის ავრცელებს ინფორმაციას საერთაშორისო პროგრამების/პროექტების შესახებ და ხელს უწყობს მათ ჩართვას საერთაშორისო აქტივობებში;

ჩ) ახორციელებს შშმ, იძულებით გადაადგილებულ და გსმ პირთა სპეციალური სპორტული პროგრამების/პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელებას;

ც) ცენტრის პროგრამების/პროექტების განხორციელების მიზნით, განსაზღვრავს ცალკეული აქტივობისათვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური, ასევე არამატერიალური (სამუშაო, მომსახურება) რესურსის სახეობას, ოდენობას, ხარისხს;

ძ) მოხალისეობის პოპულარიზაციისათვის, აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა სტრუქტურებთან როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ისე საერთაშორისო დონეზე;

წ) განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ჯგუფების ინტეგრაციისა და ჩართულობის დონის ამაღლების მიზნით, ახორციელებს სხვადასხვა ჯგუფებს შორის აქტიური თანამშრომლობისა და გაცვლითი პროგრამების დანერგვას, შემეცნებითი და შემოქმედებითი ღონისძიებების ორგანიზებას;

ჭ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ასრულებს ცენტრის უფროსის ან/და ცენტრის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებებს.

 

მუხლი 6. ცენტრის ქონება და დაფინანსების წყარო 

 1. ცენტრი თავისი საქმიანობისა და დაკისრებული ფუნქციების განსახორციელებლად ფლობს ქონებას, რომელიც ფორმირდება:

ა) სამინისტროს წინადადებით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ უსასყიდლო უზუფრუქტისა და თხოვების ფორმით გადაცემული ქონებისაგან;

ბ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მიღებული სხვა ქონებისაგან.

 1. ცენტრის დაფინანსების წყაროებია:

ა) შესაბამისი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი სახსრები;

ბ) სახელმწიფო შეკვეთის შესრულების შედეგად მიღებული შემოსავლები;

გ) მიზნობრივი კრედიტები და გრანტები;

დ) საქართველოს და საზღვარგარეთის ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან მიღებული შემოწირულობები;

ე) ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებული სამუშაოსა და მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავლები;

ვ) დამხმარე სამეწარმეო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები;

ზ) საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები.

 1. ცენტრის მიერ მიღებული, ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული სახსრები და შემოსავლები მთლიანად ხმარდება ცენტრის მიზნებისა და ამოცანების შესრულებას.

 

მუხლი 7. ცენტრის საქმიანობის აღრიცხვა და საბუღალტრო ანგარიშგება 

 1. ცენტრი ახორციელებს საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვასა და ანგარიშგებას საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
 2. ცენტრის პირველი საფინანსო წელი იწყება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მისი უფლებაუნარიანობის წარმოშობის მომენტიდან და მთავრდება იმავე კალენდარული წლის 31 დეკემბერს ( შემდეგი საფინანსო წლები ემთხვევა კალენდარულს).
 3. ყოველწლიურად ან მოთხოვნისთანავე ცენტრი მინისტრს წარუდგენს ფინანსურ ანგარიშს.
 4. ცენტრის წლიურ ბალანსს ამოწმებს სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ დანიშნული დამოუკიდებელი აუდიტორი.

 

მუხლი 8. ცენტრის საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი 

 1. ცენტრი ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს, რაც გულისხმობს მის მიერ განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების, მიზანშეწონილობის, ეფექტიანობისა და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის ზედამხედველობას.
 2. ცენტრი ვალდებულია, კონტროლის განსახორციელებლად მინისტრს მოთხოვნისთანავე წარუდგინოს შესაბამისი ინფორმაცია და მასალები.
 3. მინისტრი უფლებამოსილია, შეაჩეროს ან გააუქმოს ცენტრის უფროსის არამართლზომიერი გადაწყვეტილება.
 4. ცენტრს სამინისტროს თანხმობით შეუძლია განახორციელოს:

ა) უძრავი ქონების შეძენა, გასხვისება და დატვირთვა;

ბ) სესხის აღება;

გ) თავდებობა;

დ) ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის განსაზღვრა; (განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება 28.12.2017 N 208/ნ)

ე) ცენტრის თანამშრომელთა მატერიალური წახალისებისათვის გამოსაყოფი სახსრების, აგრეთვე ცენტრის მიერ შესაძენი საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრა;

ვ) სხვა გადაწყვეტილებები ცენტრის ქონებასთან დაკავშირებით, თუ ისინი სცილდება ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებს.

 1. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ” და „გ” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ მოქმედებათა განსახორციელებლად აუცილებელია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანხმობა.
 2. სამინისტროს უარი ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული ქმედებების განხორციელებაზე უნდა იყოს დასაბუთებული. უარი შეიძლება გასაჩივრდეს ზემდგომ სახელმწიფო ორგანოში ან/და სასამართლოში. (განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება 28.12.2017 N 208/ნ)

 

მუხლი 9. დებულებაში ცვლილებების შეტანის წესი 

ცენტრის დებულების ან მისი ნაწილის ძალადაკარგულად გამოცხადება, მასში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანა ხორციელდება მინისტრის ბრძანებით.

 

მუხლი 10. ცენტრის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია 

ცენტრის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.