5.1 დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2017 წლის I,II,III კვარტალი

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის I,II,III კვარტალი ახალგაზრდული ფესტივალი

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის I,II,III კვარტალი ბიუჯეტი

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის I,II,III კვარტალი გრანტი

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის I,II,III კვარტალი მანავის ბანაკი

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის I,II,III კვარტალი საკუთარი

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის I,II,III კვარტალი გრანტი

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ბიუჯეტი 2017 წლის I,II,III კვარტალი

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს შესახებ თანამდებობის პირებზე 2017 წლის I,II,III კვარტალი

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს შესახებ სხვა თანამშრომელბეზე 2017 წლის I,II,III კვარტალი

5.5 ბალამსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2017 წლის I,II,III კვარტალი

5.8 ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 2017 წლის I,II,III კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ 2016 წლის 2 კვარტლის ხარჯი

2016 წლის 6 თვის მდგომარეობით მენეჯმენტზე შრომის ანაზღაურების მუხლით გაწეული ხარჯი

2016 წლის 6 თვის მდგომარეობით თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურების მუხლით გაწეული ხარჯი

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) 2016 წლის I-II კვარტალი

პროგრამა „ახალგაზრდული ფესტივალი“ I-II კვარტალი 2016

პროგრამა „მომავლის ბანაკი“ – I-II კვარტალი 2016

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე – I-II კვარტალი 2016

საკუთარი სახსრები – I-II კვარტალი 2016

2015 წლის 9 თვის ბიუჯეტი ( 1 ოქტომბრის მონაცემები)

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2015 წლის II კვარტლის მიხედვით.
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) 2015 წლის I კვარტალი
5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გა¬ რეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით) 2015 წლის II კვარტალი.
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) 2015 წლის II კვარტალი
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) 2015 წლის II კვარტალი
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) 2015 წლის II კვარტალი
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) 2015 წლის II კვარტალი
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) 2015 წლის I კვარტალი
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) 2015 წლის I კვარტალი
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) 2015 წლის I კვარტალი

5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გა¬ რეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით) 2015 წლის I კვარტალი.
5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2015 წლის I კვარტლის მიხედვით.
4.4_რეკლამის განთავსება 2014 წლის III და IV კვარტალი.pdf
5,2_ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 01102014_(სახზინო_კოდი_39,04,03)_(2).pdf
5,2_ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 01102014 (სახზინო_კოდი_39,04,03)_(3).pdf
ინფორმაცია გაწეული ხარჯების შესახებ 2014 წლის IV_კვარტალი.pdf
5,2_ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 01102014_(სახზინო_კოდი_39,04,03).pdf
5.3 ინფრომაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2014 წლის IV კვარტალი
4.4 რეკლამის განთავსება 2014 წლის III კვარტალი

5.3 ინფრომაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) III კვარტალი
ინფორმაცია გაწეული ხარჯების შესახებ 01/07/2014 – 30/09/2014 პერიოდში
5,2 ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 01/10/2014 (სახზინო კოდი 39,04,03)
5,2 ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 01/10/2014 (სახაზინო კოდი 39,04,04)
5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად)და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2014 წლის I II კვარტალი
სსიპ „ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2014 წლის მდგომარეობით
4.4 რეკლამის განთავსება I და II კვარტალი
4,3 სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ. 2014 წლის I და II კვარტალი
ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ (სახაზინო კოდი 390406) წლის დასაწყისიდან 01/07/2014 პერიოდში
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ
ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 01/07/2014 პერიოდში
დეტალური ინფორმაცია გაწეული ხარჯების შესაებ ეკონომიკური კატეგორიების მიხედვით 01/01/2014 – 01/07/2014 პერიოდში
სსიპ ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი.
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (სახაზინო კოდი 390403)
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (სახაზინო კოდი 390404)
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (სახაზინო კოდი 390406)
5.9 ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე 2013 წელი
5.8 ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება
5.7 ავტოსატრანსპორტო საშვალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები
5.6 საწვავის მოხმრებაზე გაწეული ხარჯი
5.5 ცენტრის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები
5.4 ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული სამივლინებო ხარჯბი
5.2 2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 390403
5.2 2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 390404
5.3 გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების ოდენობის შესახებ
5.2 2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 390406
ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2013 წელი